Konkurs za upis u prvi razred Bogoslovije 2022. godine

Na osnovu uredbe o bogoslovskim školama i uslovima upisa u Bogoslovije Srpske pravoslavne crkve, Eparhija Gornjokarlovačka objavljuje 

K O N K U R S

Za upis u prvi razred Bogoslovija Srpske pravoslavne crkve za školsku 2022/23 godinu, otvoren do 30. avgusta 2022. godine, a koji sadrži sledeće uslove:

da kandidat nije stariji od 18 godina;

da nije oženjen;

da je duševno i telesno zdrav;

da kandidat ima razvijen sluh i glas za pojanje;

da kandidat ima osnovno znanje katihizisa i poznavanje Gospodnjih i Bogorodičinih praznika, kao i znanje iz sfera opšte kulture;

da je završio osnovnu školu, najmanje sa dobrim uspehom i primernim vladanjem;

Molbe za prijem podnose se odmah nadležnom arhijereju, preko nadležnog parohijskog sveštenika.

Uz molbu prilažu se sledeća dokumenta:

a) original izvod iz matične knjige krštenih, izdat od nadležnog paroha;

b) svedočanstvo o završenoj školi, zajedno sa đačkom knjižicom i ocenama;

v) lekarsko uverenje da je kandidat duševno i telesno zdrav;

g) uverenje nadležnog parohijskog sveštenika o vladanju i podobnosti za sveštenički čin i da nije oženjen;

d) pismeni pristanak roditelja/staratelja da kandidat može učiti bogosloviju;

đ) pismenu obavezu svoju i svojih roditelja/staratelja, potvrđenu od nadležnog paroha, da će uredno uplaćivati upravi Bogoslovije određeni doprinos za svoje izdržavanje u internatu škole.

 

Dokumentaciju je potrebno dostaviti do 30. avgusta 2022. godine na adresu: Mažuranićeva 4, 47000 Karlovac, Republika Hrvatska, sa naznakom za konkurs.

Scroll To Top
Descargar musica