Prijemni ispit za upis u prvi razred Bogoslovije 2022. godine

Na osnovu uredbe o bogoslovskim školama i uslovima upisa u Bogoslovije Srpske pravoslavne crkve Eparhija Gornjokarlovačka objavljuje

 

K O N K U R S

Za upis u I razred Bogoslovija SPC za školsku 2022/23 godinu, koji sadrži sledeće uslove:

da kandidat nije stariji od 18 godina;
da nije oženjen;
da je duševno i telesno zdrav;
da kandidat ima razvijen sluh i glas za pojanje;
da kandidat ima osnovno znanje katihizisa i poznavanje Gospodnjih i Bogorodičinih praznika, kao i znanje iz sfera opšte kulture;
da je završio osnovnu školu, najmanje sa dobrim uspehom i primernim vladanjem;

Molbe za prijem podnose se odmah nadležnom arhijereju, preko nadležnog parohijskog sveštenika.

Uz molbu prilažu se sledeća dokumenta:

a) original izvod iz matične knjige krštenih, izdat od nadležnog paroha;

b) svedočanstvo o završenoj školi, zajedno sa đačkom knjižicom i ocenama;

v) lekarsko uverenje da je kandidat duševno i telesno zdrav;

g) uverenje nadležnog parohijskog sveštenika o vladanju i podobnosti za sveštenički čin i da nije oženjen;

d) pismeni pristanak roditelja/staratelja da kandidat može učiti bogosloviju;

đ) pismenu obavezu svoju i svojih roditelja/staratelja, potvrđenu od nadležnog paroha, da će uredno uplaćivati upravi Bogoslovije određeni doprinos za svoje izdržavanje u internatu škole.

Prijemni ispit kandidata za prijem u Eparhiju Gornjokarlovačku održaće se 05. jula 2022. g. (utorak) u prostorijama Eparhijskog dvora Eparhije gornjokarlovačke, pored Sabornog hrama na starom trgu u Karlovcu, sa početkom u 10:00 časova.

Napomena: Potrebnu dokumentaciju dostaviti do 30. juna 2022. godine, na adresu: Vranyczanyeva 6, 47000 Karlovac, R. Hrvatska, sa naznakom za konkurs.

Scroll To Top
Descargar musica