Parohija karlovačka

U Karlovcu se prvi puta spominje pravoslavna kapela 1744. godine. Kao podru�nica parohije u Tu�iloviću. Prije patenta o vjerskoj toleranciji u Karlovcu je bilo nastanjeno vrlo malo srpskih porodica, ali nakon progla�enja Karlovca slobodnim kraljevskim gradom, nagli ekonomski razvoj grada otvorio je imućnim Srbima vrata. Bogati trgovci pravoslavne vjere odluči�e 1778. godine kupiti zemlji�te  i sagraditi novu kapelu, uz obavezu da izdr�avaju jednog sve�tenika. Stoga četri trgovca koji se obaveza�e snositi materijalne tro�kove uputi�e molbu Magistratu.  

Crkva Sv. NikoleNekoliko godina kasnije kupljeno je zemlji�te (1781.) od karlovačkog građanina Ferdinanda Bulića (Pulisch) za 3000 forinti i 12 cekina. Za gradnju crkve je bila upućena molba Komori 12. oktobra 1784. godine. U toj molbi Srbi tra�e dozvolu gradnje, ali ne prema rije�enju Komore koja je zahtjevala da crkva bude bez zvonika i bilo kakvog ukrasa, nego da sagrade crkvu prema prilo�enom planu da bude ukras gradu Karlovcu. Konačno 3. januara 1785. godine nastojanjem Episkopa Jovana (Jovanovića), Ugarsko namjesničko vijeće izda dozvolu za gradnju crkve. Iste godine blagoslovom Episkopa Jovana (Jovanovića), započinje gradnja crkve, pa je temeljni kamen osvećen 28. aprila 1785. godine. Crkvu je gradio karlovački graditelj Josip �tiler. Crkvu Sv. Nikole, �tiler je izgradio prema svojim nacrtima, dr�eći se uputstava da zbog liturgijske funkcije ona mora biti izvedena po uzoru na plan i vanjski izgled pravoslavne crkve u Segedinu. Za nepune dvije godine 1787. godine hram je bio dovr�en. Crkvu je osvetio Episkop Petar (Jovanović Vidak), 9. marta 1803. godine. Crkva je posvećena Sv. Ocu Nikolaju, jer je i kapela bila posvećena   Sv. Ocu Nikolaju. Ikone je izradio slikar Arsa Todorović 1815. godine. Za gradnju je potro�eno 30.000 forinti a novac su prikupili srpski trgovci iz Karlovca i Trsta i svi članovi Crkvene op�tine u Karlovcu. Po svojoj graditeljskoj vrijednosti (kasnobarokni stil) i unutra�njoj opremljenosti, crkva Sv. Nikole je jedna od najljep�ih crkava, kao takva bila je uzorom u podizanju drugih pravoslavnih hramova za �to je najbolji primjer crkva Sv. Nikole u Rijeci.

Tokom II svjetskog rata, u vrijeme vladavine NDH, Srpska pravoslavna crkva Sv. Nikole bila je devastirana. Iz hrama su odne�eni svi bogoslu�beni predmeti, ali hram nije sru�en. Iako opusto�en i oskrnavljen, ostao je čitav. Hram je bio pretvoren u magacin opljačkane srpske robe. Nakon rata, hram je ponovo, onoliko koliko je to bilo moguće obnovljen i oslobođen za bogoslu�enje.

Ru�evine crkve Sv. NikoleNa�alost, tokom posljednjeg rata, 28. na 29. decembar 1991. godine, hram je miniran i te�ko o�tećen. Ponovo opljačkan, devastiran ali ovaj put, nakon 200 godina, i miniran. Crkvu je ponovo zadesila nesreća 19. juna 1993. godine; uslijed oslabljenja veza sa preostalim dijelom građevine i velike mase prednjeg dijela, pročelje se zajedno sa zvonikom ru�i ispred crkve, �to je izazvalo ru�enje bočnih zidova i svoda prvog polja te krova crkve. U međuvremenu je krov potpuno propao. Tako da su danas od prelijepog hrama ostali samo bočni zidovi sa jednim ostatkom svodne konstrukcije.

ZGRADA  EPARHIJE  I CRKVENE OP�TINE KARLOVAČKE 

Zgrada EparhijeCrkvena op�tina karlovačka podigla je svojim sredstvima zgradu 1882. god. na mjestu prija�nje crkvenoop�tinske zgrade koja je stradala u po�aru. Zgrada je sagrađena u danja�njoj Radićevoj ulici u stilu kasnog historicizma. Uz nju je dograđeno krilo prema Ma�uranićevoj ulici 1905. godine. Za izgradnju nove zgrade bio je najzaslu�niji njen dobrotvor, trgovac Danilo Banjanin. Nakon Drugog svjetskog rata dio zgrade bio je nacionaliziran. Iako se Crkva zdu�no borila da zadr�i zgradu, jer je pored crkvenoop�tinskih potreba, zgradu  koristila i eparhija gornjokarlovačka u dio zgrade bili su useljeni novi stanari. Krajem osamdesetih dio zgrade vraćen je crkvi i u prizemlju zgrade preuređen je dio za potrebe muzeja Eparhije gornjokarlovačke. U depou epahije uoči samog rata pohranjni su sakralni predmeti eparhije, opljačkani tokom Drugog svjetskog rata. Na�alost 1991. godine sve�tenstvo zajedno sa episkopom Nikanorom ( Bogunovićem ) napu�ta zgradu eparhije. Tokom rata terorističkim aktom 25. decembra 1993. godine u 4.00 sata kompletan dio zgrade u Ma�uranićevoj ulici je miniran i sru�en. Prizemlje i prvi sprat u Radićevoj ulici su takođe minirani, ali je dio zgrade ostao neuru�en. Krajem 2002. godine pokrenuta je inicijativa za rekonstrukcijom zgrade. Trenutno je u izradi projektna dokumentacija za rekostrukciju zgrade, a do početka njene obnove saniran je dio  zgrade u Ma�uranićevoj ulici ( uklonjene ru�evine zidova koje su pravile opasnost od uru�avanja i pada na ulicu ), kao i privremena sanacija krovi�ta zagrde.

Koliko je dragocijenosti kao i ahivske građe opljačkano i uni�teno u peiodu između 1991 -1993. godine znaće se nakon popisa sačuvanih stvari i popisa arhivske građe.


 NACRTI SABORNOG HRAMA Sv. OCA NIKOLAJA

Ikonostas crkve Sv. Nikole

Ru�evine zgrade Eparhije

Ru�evine zgrade Eparhije

Ru�evine zgrade Eparhije

Ru�evine zgrade Eparhije

Ru�evine zgrade Eparhije

Ru�evine zgrade Eparhije

Ru�evine zgrade Eparhije

Ru�evine zgrade Eparhije

Unutra�njost zgrade Eparhije

Unutra�njost zgrade Eparhije

Unutra�njost zgrade Eparhije

Unutra�njost zgrade Eparhije


 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright � 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio