Parohija kolarićko-vojnićka 

      Hram Vaznesenja Gospodnjeg podignut 1804. godine, zapaljen je zajedno sa 90 pravoslavnih du�a iz okoline Kolarića i Vojnića tokom Drugog svijetskog rata.

     U blizini starog poru�enog hrama 1969. godine podignut novi hram posvećen Vaznesenju Gospodnjem. Nakon  rata hram je provaljen i devastiran a u mjesecu martu 1997. god. u hram je ubačena eksplozivna naprava, od koje su popucala sva stakla, o�tećene ikone na ikonostasu i po zidu.

     Dolaskom na parohiju sve�tenika Miroslava Babića početkom 2000. godine, pokreće se i inicijativa za obnovom hrama, bar u mjeri da se dovede u bogoslu�beno stanje. Uz pomoć parohijana hram je obnovljen i nakon nekoliko godina u hramu se ponovo počelo bogoslu�iti. U parohiju kolarićko-vojnićku, koja jo� obuhvata i mjesta: Vojnićki Grabovac, �ari�te, Radulović Poljana, Mihajlović Poljana,Kupljensko, vratiolo se dosta stanovni�ta u svoje domove. Do dolaska sve�tenika Miroslava Babića, parohiju je opslu�ivao protosinđel Mihailo iz manastira Gomirija. Zahvaljujući njegovom trudu i trudu sve�tenika Dragana Antonića ,paroha pla�čanskog, duhovni �ivot u ovoj parohiji imao je svoj duhovni kontinuitet.

    U mjesnoj osnovnoj �koli u Vojniću, časove vjeronauke trenutno vjeronauke pohađa 50 đaka a do sada je obavljeno preko 60 kr�tenja, �to bar donekle daje nadu pobolj�anja demografske slike ove parohije. Jedan od osnovnih problema funkcionisanja Crkvene op�tine i civilizacijskog �ivota nadle�nog sve�tenika jeste problem stambenog prostora. Tokom rata 1995. god. parohijski je dom potpuno uni�ten. Do sada se ni�ta nije poduzimalo od strane nadle�nih vlasti na obnovi ove kuće.

   U zadnjih nekoliko godina sve�tenik se nekoliko puta preseljavao iz stana u stan, tako da ni osnovni uslovi za normalan rad nisu ispunjeni. Hvala  Bogu ovih dana je potpisan ugovor sa Dr�avnim uredom za obnovu parohijskog doma u Kolariću, tako da se za izvjesno vrijeme očekuje i početak radova na obovi parohijskog doma.

Pored parohije kolarićko-vojnićke, sve�tenik Miroslav opslu�uje i parohiju veljunsku,  parohiju radovičku kao i parohiju trebinjsko-utinjsku.

   Ove godine uređena je kapela Preobra�enja Gospodnjeg u Veljunu, tako da je na praznik Svetog velikomučenika Georgija slu�ena Sv. Liturgija a nakon Liturgije parastos postradalim �rtvama rata.

   Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Utinji  obnovljen je sredstvima Vlade R Hrvatske, odobrenim za obnovu hramova Eparhije gornjokarlovačke.

   Raduje nas �to je i hram Rođenja Presvete Bogorodice u Trebinji, uvr�ten među spomenike kulture R Hrvatske, tako da očekujemo i podr�ku Konzervatorskog odjela u Karlovcu na pomoći pri obnovi ovoga hrama.

   U vremenima kada je početak obnove duhovnog �ivota ovih parohija bilo najte�e, najveću pomoć pru�ila je na�a najveća svetinja manastir Ostrog kao i hram Simeona Mirotočivog u Veterniku. Posebnu  pomoć pru�ili su i Srbi iz Kanade, porijeklom iz ovih krajeva.

   Molimo se Gospodu, i uzdajmo se u Njegovu pomoć u ovim te�kim vremenima koja su zadesila na�u parohiju, kao i cijelu Eparhiju gornjokarlovačku. 

Stari hram

Novi hram

Parohijski dom


 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright � 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio