Prijemni ispit za upis u prvi razred Bogoslovije 2021. godine

 

Na osnovu uredbe o bogoslovskim školama i uslovima upisa u Bogoslovije Srpske pravoslavne crkve Eparhija Gornjokarlovačka objavljuje

 

K O N K U R S

 

Za upis u I razred Bogoslovija SPC za školsku 2021/22 godinu, koji sadrži sledeće uslove:

 1. da kandidat nije stariji od 18 godina;
 2. da nije oženjen;
 3. da je duševno i telesno zdrav;
 4. da kandidat ima razvijen sluh i glas za pojanje;
 5. da kandidat ima osnovno znanje katihizisa i poznavanje Gospodnjih i Bogorodičinih praznika, kao i znanje iz sfera opšte kulture;
 6. da je završio osnovnu školu, najmanje sa dobrim uspehom i primernim vladanjem;

Molbe za prijem podnose se odmah nadležnom arhijereju, preko nadležnog parohijskog sveštenika.

Uz molbu prilažu se sledeća dokumenta:

 1. a) original izvod iz matične knjige krštenih, izdat od nadležnog paroha;
 2. b) svedočanstvo o završenoj školi, zajedno sa đačkom knjižicom i ocenama;
 3. v) lekarsko uverenje da je kandidat duševno i telesno zdrav;
 4. g) uverenje nadležnog parohijskog sveštenika o vladanju i podobnosti za sveštenički čin i da nije oženjen;
 5. d) pismeni pristanak roditelja/staratelja da kandidat može učiti bogosloviju;

đ) pismenu obavezu svoju i svojih roditelja/staratelja, potvrđenu od nadležnog paroha, da će uredno uplaćivati upravi Bogoslovije određeni doprinos za svoje izdržavanje u internatu škole.

Prijemni ispit kandidata za prijem u Eparhiju Gornjokarlovačku održaće se 02. jula 2021. g. (petak) u prostorijama Eparhijskog dvora Eparhije gornjokarlovačke, pored Sabornog hrama na starom trgu u Karlovcu, sa početkom u 10:00 časova.

Napomena: Potrebnu dokumentaciju dostaviti do 30. juna 2021. godine, na adresu: Vranyczanyeva 6, 47000 Karlovac, R. Hrvatska, sa naznakom za konkurs.

Scroll To Top
Descargar musica