Prijemni ispit za upis u prvi razred Bogoslovije 2018. godine

Na osnovu uredbe o bogoslovskim školama i uslovima upisa u Bogoslovije Srpske pravoslavne crkve

Eparhija Gornjokarlovačka objavljuje

K O N K U R S

 

Za upis u I razred Bogoslovija SPC za školsku 2018/19 godinu, koji sadrži sledeće uslove:

1. da kandidat nije stariji od 18 godina;
2. da nije oženjen;
3. da je duševno i telesno zdrav;
4. da kandidat ima razvijen sluh i glas za pojanje;
5. da kandidat ima osnovno znanje katihizisa i poznavanje Gospodnjih i Bogorodičinih praznika, kao i znanje iz sfera opšte kulture;
6. da je završio osnovnu školu, najmanje sa dobrim uspehom i primernim vladanjem;

Molbe za prijem podnose se odmah nadležnom arhijereju, preko nadležnog parohijskog sveštenika.

Uz molbu prilažu se sledeća dokumenta:

a) original izvod iz matične knjige krštenih, izdat od nadležnog paroha;
b) svedočanstvo o završenoj školi, zajedno sa đačkom knjižicom i ocenama;
v) lekarsko uverenje da je kandidat duševno i telesno zdrav;
g) uverenje nadležnog parohijskog sveštenika o vladanju i podobnosti za sveštenički čin i da nije oženjen;
d) pismeni pristanak roditelja/staratelja da kandidat može učiti bogosloviju;
đ) pismenu obavezu svoju i svojih roditelja/staratelja, potvrđenu od nadležnog paroha, da će uredno uplaćivati upravi Bogoslovije određeni doprinos za svoje izdržavanje u internatu škole.

Prijemni ispit kandidata za prijem u Eparhiju Gornjokarlovačku održaće se 02. 07. 2018. g. ( ponedeljak ) u prostorijama Eparhijskog dvora Eparhije gornjokarlovačke, pored Sabornog hrama na starom trgu u Karlovcu, sa početkom u 10:30 časova.

Napomena: Potrebnu dokumentaciju dostaviti do 30. juna 2018. godine, na adresu: Vranyczanyeva 6, 47000 Karlovac, R. Hrvatska, sa naznakom za konkurs.

Scroll To Top
Descargar musica