Arhijerejsko namesništvo karlovačko

Arhijerejsko namesništvo karlovačko danas je sačinjeno iz više namesništava toga dela gornjokarlovačke eparhije i to: budaštanskog-od 1945, karlovačkog, kirino-glinskog, kostajničko-dvorskog i petrinjskog. Kroz istoriju su više puta ukidana ili osnivana namesništva, a sve po potrebi lakšeg crkveno-administrativnog upravljanja eparhijom ili unapređenja pastirsko-crkvene  duhovne brige i delatnosti. Današnja raspodela namesništava je rezultat čestih ratova dvadesetog veka, usled čega je dolazilo do smanjenja pravoslavnog življa, bilo da su stradali ili proterani sa svojih vekovnih ognjišta.

Arhijeresko namesništvo karlovačko danas sačinjavaju crkvene opštine: glinska, dvorska, karlovačka, kolarićka, kostajnička, petrinjska, toplička i manastiri Gorica-Donji Budački i Komogovina.

Crkvena opština glinska u Glini

Osnovana 1748. godine. Parohijski hram Rođenja Presvete Bogorodice. Hram je sagrađen  1722. godine, da bi potpuno bio uređen 1827. Godine 1941, u ovome hramu od strane ustaških vojnika ubijeno je 1567 pravoslavnih Srba, a crkva je potom spaljena. Hram je do kraja 1941. potuno srušen i uklonjen kako bi se uništili tragovi zločina. Novi hram podignut je 1963. na drugoj lokaciji nedaleko od mesta gde se nalazio stari hram. U poslednjim ratnim dešavanjima 1991-1995. hram je opljačkan i pogođen u oltarskom delu granatom. Obonova ovog hrama je započeta 2003, a završena je 2016. Kapela Svetog velikomučenika Georgija u Glini sagrađena je na mesnom pravoslavnom groblju početkom 19-og veka. Hram je 1943. srušen od ustaša, a na mestu se nalazi spomen-kosturnica u kojoj se nalaze posmrtni ostaci 1767 pravoslavnih Srba ubijenih u hramu i okolnim mestima. Filijalni hram Svetog Arhangela Mihaila u Donjem Selištu, sagrađen 1720. godine na mesnom pravoslavnom groblju. Hram se pominje i na vojnim mapama Habzburške monarhije iz 1774. U Drugom svetskom ratu hram je opljačkan i devastiran, a obnovljen je 1980. Filijalni hram Svete Ekaterine u Gornjem Selištu podignut na pravoslavnom mesnom groblju početkom 19-og veka, hram je potpuno izgorio 1970-ih godina. Na mestu ove hrama nalazi se masovna grobnica  gde su pokopani ubijeni pravoslavni Srbi u izbegličkoj koloni 1995.

Parohiju danas sačinjavaju mesta, koja su do 1941. godine bitisala kao samostalne parohije.

Bojna sa hramom Svetog velikomučenika Georgija sagrađenim 1704. godine. Hram je potpuno uništen u Drugom svetskom ratu 1943, do danas nije obnovljen.

Brezovo Polje sa hramom Rođenja Svetog Jovana Krstitelja sagrađen je 1783. godine, a ucrtan je i na vojnoj mapi Habzburške monarhije 1774. Hram je uništen u Drugom svetskom ratu 1943, i do danas nije obnovljen.

Buzet sa hramom Svetog Proroka Ilije sagrađen je 1720. godine od brvana. Hram je više puta obnavljan, a 1995. spaljen od strane muslimanske vojske. Filijalni hram Prepodobne mati Parskeve u Donjem Klasniću-Dabrina sagrađen je 1800. godine od drveta, spaljen  u potpunosti u Drugom svetskom ratu, a na tom mestu podignut je novi hram 1980, zadužubina Vase Muždeke iz Buzete.

Veliki Gradac sa hramom Svetih Apostola Petra i Pavla, sagrađen  pre 1755. godine, a upisan je i na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. Hram je spaljen u Drugom svetskom ratu 1941, do danas nije obnovljen.

Vlahović sa hramom Svetog proroka Ilije. Današnji hram čija gradnja datira iz 1860. godine, a građen je na temeljima starog hrama. Hram je oštećen u Drugom svetskom ratu, a delimično obnovljen 1990. Filijalni hram Svetog oca Nikolaja na pravoslavnom mesnom groblju u Vlahoviću sagrađen pre 1773. godine, kada se i pominje u mapama Habzburške monarhije. Spaljen je i opljačkam 1941, a danas mu se ne poznaju ni temelji.

Donji Klasnić sa hramom Silaska Svetog Duha na Apostole sagrađen 1713. godine,a pominje se i na vojnim mapama Habzburške monarhije 1774. Hram je obnavljan više puta, prva obnova izvedena je 1879, a zatim nakon ratnih oštećenja 1942, obnovljena je i prepokrivena novim pokrovom 1978. i 1990.

Dragotina sa hramom Uspenja Presvete Bogorodice. Godina gradnje za ovaj hram navodi se 1660, a pominje se i u šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. Novi hram sagrađen je od čvrstog materijala  1760. godine. Hram je obnavljan više puta pre nego što je spaljen 1941. Obnovljen je 1988, a zatim i 2000.

Majske Poljane sa hramom Vaskrsenja Gospodnjeg. Prvi spomen hrama na ovom mestu u Majskim Poljanama, nalazimo u šematimu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. godine, ali isto tako i u popisu hramova iz 1793. Današnji hram datira iz 1820, sagrađen je od drveta, hram je više puta obnavljan kroz istoriju svoga postojanja, dok u ratovima nije rušen.

Mali Gradac sa hramom Svetog oca Nikolaja (slavi se 22. maja) sazidan pre 1755. godine, koji se pominje u šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iste godine. Takođe, hram se pominje sa posvetom istom svetitelju i u vonim mapama Habzburške monarhije iz 1774. U Drugom svetskom ratu 1941. hram je zapaljen od ustaša, a nakon Drugog svetskog rata 1949, potpuno srušen i uklonjeni ostaci hrama.

Obljaj sa hramom Vaznesenja Gospodnjeg, današnji hram je sazidan 1873. godine na temeljima starog hrama koji je postojao još u 19-om veku o čemu govori i natpis na carskim dverima sa ikonostasa Obljajskog hrama, nastao u Komogovinskoj školi od jeromonaha Arsenija, s 1730-om godinom upisanom na pomenutim dverima. Hram je spaljen u Drugom svetskom ratu 1942, a delimično je obnovljen 1982.

Haritić sa hramom Svetog oca Nikolaja, godina gradnje nije poznata, ali se pominje u šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. godine, a isto tako i na vojnim mapama Habzburške monarhije iz 1774. Hram je spaljen u Drugom svetskom ratu 1941, a sa gradnjom novoga otpočelo se 1984. sa postavljanjem temelja.

Parohijski sveštenik: prezviter Goran Kalamanda, rukopoložen 2019. godine, a iste godine postavljen na parohiju glinsku.

 

Crkvena opština dvorska u Dvoru na Uni

Godina osnivanja nije poznata, pretpostavlja se da je ikona Bogorodice sa Hristom iz 1763. godine pripadala ikonostasu starog drvenog hrama pa bi se ta godina mogla uzeti i kao godina osnivanja parohije. Parohijski hram Svetog Velikomučenika Georgija, današnji hram sagrađen je 1880. godine na temeljima starog drvenog hrama koji se pominje u 19-om veku, a i na ikoni Bogorodice sa Hristom iz 1763. koja je pripadala ikonostasu toga hrama. Hram u ratovima nije stradao značajnije osim što je opljačkan i devastiran, obnavljan je više puta nakon oštećenja.

Parohiju danas sačinjavaju mesta, koja su do 1941. godine bitisala kao samostalne parohije.

Donji Žirovac sa hramom Svetih Apostola Petra i Pavla, prvi hram je  sagrađen od drveta 1693. godine, današnji hram datira iz 1745. Hram je bombardovan u Drugom svetskom ratu kada su mu stradali krov i zvonik, obnovljeni su tek 1976, ali unutrašnjost hrama je ostala devastirana. U poptunosti je obnovljen 2018. kada je i tronosan.

Javoranj sa hramom Prepodobne mati Paraskeve, prvobitni hram sagrađen je 1790. godine  kako navode šematizmi iz 19-og veka. Hram je oštećen u Drugom svetskom ratu, a obnovljen je 1956, od tada do danas hram je oštećen što zubom vremena, što ratnim okolnostima 1991-1995, a njegova obnova još traje. Filijalni hram Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila u Glavničanima sagrađen 1780. godine, hram je u potpunosti srušen za vreme Drugog svetskog rata, do danas nisu ostali ni temelji.

Kotorani sa hramom Svetog Proroka Ilije, godina gradnje nije poznata, a hram je ucrtan na vojnim mapama Habzburške monarhije iz 1774. godine. U Drugom svetskom ratu hram nije rušen, a nakon njega obnovljen 1977. U poslednjim ratnim zbivanjima 1991. hram je spaljen od pripadnika muslimanske armije Bosne i Hercegovine 1995. Filijalni hram Vaznesenja Gospodnjeg u mestu Gornji Dobretin, godina gradnje nije poznata osim sporednih pominjanja ovog hrama, o njemu nema drugih podataka, najverovatnije srušen u Drugom svetskom ratu.

Ljubina sa hramom Rođenja Presvete Bogorodice, prvi hram je sagrađen od drveta 1689. godine, da bi kasnije 1790. bila građena od čvrstog materijala. U Drugom svetskom ratu hram je dosta oštećen, do danas nije obnovljen.

Rujevac sa hramom Preobraženja Gospodnjeg, na temeljima prvog hrama iz 1671. godine, izgrađen je 1887, novi hram koji je u bogoslužbenoj upotrebi i danas. Hram je obnavljan više puta,a zadnja njegova obnova započeta je 2016, i traje do danas. Filijalni hram Vaznesenja Gospodnjeg u Ljeskovcu, sagrađen 1761. od drveta i istrunio od zuba vremena.

Šamarički Brđani sa hramom Uspenja Presvete Bogorodice sagrađen 1747. godine, hram je preživeo i Drugi svetski rat, da bi nakon njega 1958. isti oni seljani koji su zapalili parohijski dom, opljačkali i hram, koji se nakon toga urušio od zuba vremena. Filijalni hram Preobraženja Gospodnjeg u Dragi. Za godinu gradnje ovoga hrama navodi se 1870. godina na jednoj od knjiga koje su se čuvale u Šamaričkim Brđanima početkom 20-og veka, stajao je zapis iz 1749. da je taj služebnik kupljen za drvarsku (uzvišenje zvano Drvar) crkvu Preobraženja, koja je ucrtana na vojnoj karti Habzburške monarhije iz 1774.

Parohijski sveštenik: protonamesnik Jugoslav Maksimović, rukopoložen 2009, a na dvorskoj parohiji od 2018. godine.

 

Crkvena opština karlovačka u Karlovcu

Osnovana 1763. godine kada je i dobio prvog stalnog sveštenika, gomirskog kaluđera Sofronija Mamulu. Parohijski hram Svetog oca Nikolaja sagrađen od čvrstog materijala 1787. godine, po potrebi je više puta obnavaljan. U Druogom svetskom ratu hram nije bio rušen, pretvoren je u skladište opljačkanih stvari od pravoslavnih Srba i Jevreja. Za vreme poslednjih ratnih dešavanja 1991-1995, hram je više puta miniran,a 1993. potpuno srušen. Na mestu starog hrama podignut je novi hram iste veličine i spoljašnjeg izgleda u periodu od 2005. do 2007. kada je za Svetog oca Nikolaja služena prva Liturgija. Kapela Svetog Kneza Srpskog Lazara podignuta krajem 19-og veka na pravoslavnom groblju Dubovac, kapela je obnovljena 2003.

Parohiju danas sačinjavaju mesta, koja su do 1941. godine bitisala kao samostalne parohije.

Gornji Budački sa hramom Svetog Vasilija Ostroškog. Prvobitni hram sagrađen je 1715. godine od drveta i bio je posvećen Vaznesenju Gospodnjem. U Drugom svetskom ratu hram je spaljen od ustaša, a izgradnja novog započela je 1988. i prekinuta je izbijanjem rata 1991. Dogradnja ove svetinje ponovo je započeta 2014, a dovršen je 2018. kada je osvećen i tronosan, a tada je posvećen, po volji naroda toga kraja, Svetom Vasiliju Ostroškom Čudotvorcu.

Gornji Skrad sa hramom Svetog Velikomučenika Georgija, sagrađen 1715. godine o čemu svedoče i šematizam Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. i vojne mape Habzburške monarhije iz 1774. Hram je porušen u Drugom svetskom ratu i do danas su ostali zidovi. Filijalni hram Svetog Kneza Srpskog Lazara u Čatrnji-Donji Skrad, sagrađen 1932. godine. Hram je oštećen u poslednjim ratnim dešavanjima 1991-1995, a njegova obnova započeta je 2014.

Donji Budački sa hramom Svetih Apostola Petra i Pavla. Današnji hram je izgrađen 1963. godine na temeljima starog hrama Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila iz 1702, koji je porušen u Drugom svetskom ratu. Donji Budački je nekada bio sedište protoprezviterijata Budaštanskog. Danas ovaj hram je u sklopu novoosnovanog manastira iz 2007. godine. Filijalni hram Svetog Save u Krnjaku, sagrađen 1894, spaljen od ustaša 1942, a zidovi hrama porušeni su 1960. kada je na tome mestu sagrađena osnovna škola. Hram je posebno proslavljao i Pokrov Presvete Bogorodice kao svoju zavetnu slavu. Kapela Prepodobne mati Paraskeve u Mlakovcu. U šematizmu Eparhije gornjokalovačke iz 1755. godine pod parohijom budačkom, navode se tri hrama od kojih se po hramovnim posvetama zna da je jedan hram u Donjem Budačkom, drugi u Gornjem Budačkom, a treći je posvećen Svetoj Paraskevi. Moguće da je reč o kapeli u Mlakovcu.

Sjeničak sa hramom Prepodobne mati Paraskeve, sagrađen 1715. godine, osim Svete Petke hram je imao i zavetnu slavu Spasovdan. U Drugom svetskom ratu 1942. hram je potpuno srušen od koga su ostali samo temelji. Izgradnja novog hrama je započeta 1989. i izgrađen do krova čiji završetak prekidaju ratna dešavaanja 1991. Sa dovršetkom hrama iznova je započeto 2010, a dovršeno je 2020.

Trebinja sa hramom Rođenja Presvete Bogorodice, sagrađen 1725. godine. Današnji hram datira iz 1843, nije rušen u Drugom svetskom ratu, a obnavljan je 1951. i 2019. kada je obnovljena krovna konstrukcija hrama i zvonika.

Tušilović sa hramom Svetog Proroka Ilije, sagrađen 1720. godine. Hram je u Drugom svetskom ratu 1942. spaljen, a od njega su ostali samo zidovi.

Utinja sa hramom Uspenja Presvete Bogorodice, sagrađen 1715. godine. Ovaj hram se navodi u šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. zajedno sa hramom Svete Petke, takođe, u utinjskoj parohiji. U Drugom svetskom ratu 1941. hram su zapalili ustaški vojnici, a kasnije i porušili. Novi hram je sagrađen 1986.

Parohijski sveštenici: protoprezviter-stavrofor Radoslav Anđelić, rukopoložen 1992. godine, na parohiju karlovačku postavljen 2018. Protoprezviter Darko Dugonjić, rukopoložen 2017, a iste godine postavljen na parohiju. Protoprezviter-stavrofor Milidrag Stokanović, rukopoložen 2001. titularni sveštenik.

 

Crkvena opština kolarićka u Kolariću

Osnovana 1804. godine. Prvobitni parohijski hram Prepodobne mati Paraskeve, sazidan pre 1774. kada se pominje na vojnim mapama Habzburške monarhije iz iste godine, a pominje se 1793. kada je dobio Sinodalne propovedi. U Drugom svetskom ratu 1942. ustaše su spalile ovaj hram zajedno sa 104 pravoslavna žitelja Vojnića, Kolarića i okolnih sela, do danas su od hrama ostali samo zidovi. Novi hram na Kolariću sazidan je 1969,a hram je posvećen Vaznesenju Gospodnjem. Danas je obnavljena unutrašnjost hrama i ikonostas.

Parohiju danas sačinjavaju mesta, koja su do 1941. godine bitisala kao samostalne parohije.

Buvača sa hramom Svetih Apostola Petra i Pavla, sagrađen  1800. godine. U Drugom svetskom ratu hram je devastiran i opljačkan, a u zadnjim ratnim dešavanjima oštećen je krov od granata.

Veljun sa hramom Vaskrsenja Hristovog, prvi hram se pominje na vojnim mapama Habzburške monarhije iz 1774. godine. Današni hram je sagrađen 1824. koji je spaljen u Drugom svetskom ratu, a od njega su ostali samo zidovi. Godine 1980. Episkop gornjokarlovački Simeon blizu ostataka starog hrama sagradio je parohijski dom sa zvonikom,a jedna od prostorija preuređena je za kapelu i posvećena Preobraženju Gospodnjem. Kapela je devstirana tokom ratnih zbivanja 1995, a obnovljena je 2014.

Klokoč-Dunjak sa hramom Svetog Proroka Ilije, ovaj hram se pominje u šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. godine, gde se navodi da je sagrađen od drveta 1730, a ucrtan je i na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. Novi hram je sazidan 1824, a srušen je u Drugom svetskom ratu.

Krstinja-Široka Rijeka sa hramom Vavedenja Presvete Bogorodice. U šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. godine, navodi se da je ovaj hram sagrađen od drveta 1715, a takođe se pominje i na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. Ovaj hram su zajedno sa osamnaest pravoslavnih Srba u Drugom svetskom ratu spalili muslimani iz Velike Kladuše. Na mestu nekadašnjeg hrama danas stoji podignut krst.

Perjasica sa hramom Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila, sagrađen 1748. godine, što potvrđuje i zapis iz šematizma Eparhije gornjokarlovačke iz 1755, a takođe i vojna mapa Habzburške monarhije iz 1774. U Drugom svetskom ratu hram je uništen 1942. tako što su ga zapalili partizani pod izgovorom da se u njemu nalazi ustaški tabor. Do danas su ostali samo zidovi hrama i zvonika.

Poloj sa hramom Uspenja Presvete Bogorodice, hram je podignut 1705. godine, što potvrđuju pisani izvori Eparhije gornjokarlovačke i mape Habzburške monarhije. Hram  nije rušen u ratovima, ali jeste pljačkan i devstiran. Zadnja obnova hrama započeta je 2007. i traje još uvek.

Radovica sa hramom Pokrova Presvete Bogorodice, sagrađen 1835. godine, srušen je u Drugom svetskom ratu, a novi je sagrađen 1967. Za obnovu ovog hrama priprema se projektna dokumentacija.

Slavsko polje sa hramom Silaska Svetog Duha na Apostole, sagrađen 1715. godine. Hram je spaljen i uništen u Drugom svetskom ratu, danas na tome mestu nalazi se podignut krst.

Srpski Blagaj-Cvijanović Brdo sa hramom Svetog Velikomučenika Georgija. Parohija u Blagaju osnovana je 1700. godine, kada je dobila i sveštenika, što ukazuje da je hram na ovome mestu postojao i pre osnivanja parohije. U opisu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. navodi da je hram sagrađen 1720. od drveta, kao i još jedan hram posvećen Svetoj Petki, ali nam lokacija ovog hrama nije poznata. Hram je ucrtan i na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. godine u Blagaju. Novi hram posvećen Svetom Velikomučeniku Georgiju sagrađen 1853. godine u Cvijanović Brdu, ali se parohija i dalje naziva blagajskom. Hram je devastiran i opljačkan u Drugom svetskom ratu, obnovljen je 1966, ali je tokom poslednjeg rata 1995. ponovo devastiran. Danas je u prilično lošem stanju. Filijalni hram Svetog oca Nikolaja u Kremenu, sagrađen 1725. godine od drveta, ista godina gradnje navodi se u šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755, a ucrtan je i na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. Porušen je u Drugom svetskom ratu.

Parohijski sveštenik: prezviter Branko Santrač, rukopoložen 2018. godine, a iste godine i postavljen na parohiju kolarićku.

 

Crkvena opština kostajnička u Kostajnici

Osnovana 1741. godine. Parohijski hram Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila, sagrađen 1703. Novi hram prilično velikih gabarita osveštao je 1741. mitropolit Aleksije Andrejević, bivši užički. Hram je obnavljan više puta, a 1921. od posledica olujnog vremena, porušen je do temelja 1941. od ustaša, a pre toga opljačkan i odnešene vredne stvari. Današnji hram je sagrađen 1972. u temeljima starog hrama, granatiran je u toku rata 1995, danas je obnovljen. Filijalni hram Vaznesenja Gospodnjeg, sagrađen pre 1755. godine između Panjanja i Čukura, kada se pominje u šematizmu Eparhije gornjokarlovačke, a ucrtan je i označen na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. Hram je u Drugom svetskom ratu 1942. do temelja porušen, danas na mestu hrama stoji podignut krst. Filijalni hram Rođenja Presvete Bogorodice na Tirolu-Kostajnica, sagrađen pre 1755. godine, kada se i pominje u različitim dokumentima crkve i Habzburške monarhije. U ratovima nije rušen, ali je pljačkan i devastiran. Zadnja obnova je izvedena 60-ih godina dvadesetog veka.

Parohiju danas sačinjavaju mesta, koja su do 1941. godine bitisala kao samostalne parohije.

Borojevići, prema podacima šematizma Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. godine, navodi se hram Svetog Jovana Krstitelja u Borojevićima sa dvojicom sveštenika, a na jednoj od crkvenih knjiga nađenih u hrama u Mečenčanima početkom 20-og veka stajao je zapis da je knjiga priložena hramu Rođenja Svetog Jovana Preteče iz 1747. Bogoslužbena knjiga Apostol nađena u hramu u Mečenčanima početkom 20-og veka stajao je zapis paroha Atanasija Žerića iz 1764. godine, koji navodi da knjiga Apostol pripada hramu Svetog Jovana. U istom selu Borojevićima pominje se još jedan hram Svetih Apostola Petra i Pavla, godina gradnje nije poznata, ali je hram sa ovom posvetom ucrtan na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774, nalazio se između Borojevića i Umetića. Ovaj hram se pominje i na popisu hramova 1793. godine, ali i u šematizmu 1871.

Dubica, prema podacima šematizma Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. i vojne mape Habzburške monarhije iz 1774. pominju se tri hrama u Dubici. Parohijski hram Silaska Svetog Duha na Apostole, sagrađen pre 1755. godine, verovatno drveni, na čijim temeljima je izgrađen zidani hram 1801. Srušen u Drugom svetskom ratu 1941, a obnovljen 1972, nakon rata od 1991-1995. opljačkan i devastiran hram je obnovljen 2013. Filijalni hram Vaznesenja Gospodnjeg u Dubici, godina gradnje nije poznata, prema podacima šematizma 1871. sagrađen je početkom 19-og veka. Hram danas ne postoji. Kapela Rođenja Presvete Bogorodice, sagrađena na groblju u Dubici, godina gradnje nije poznata, ali je ovaj hram ucrtan na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. godine. Srušena je 1944,a danas su vidljivi samo obrisi temelja.

Živaja sa hramom Svetog Proroka Ilije, godina gradnje nije poznata, a hram je ucrtan na vojnoj mapi Habzburške monarhije 1774. godine. Hram je srušen 1944, danas na mestu hrama stoji zvonara sagrađena od metalnih greda, a bogosluženja se obavljaju u preuređenom parohijskom domu nedaleko od mesta gde je stajao hram. Filijalni hram Svetog Apostola i  Jevanđelista Marka u Šašu, hram je podignut pred Drugi svetski rat od drveta, srušen je 1941, a 1989. započeta obnova i izgrađen zvonik.

Komogovina, nakon ukidanja manastira 1777. godine, ustanovljena je parohija sa sedištem u Komogovini. Prvobitni hram u Komogovini podignut je u okviru manastira 1693. od strane mitropolita Atanasija Ljubojevića izbeglog iz Sarajeva od turskog zuluma i monaha manstira Moštanice, a posvećen je Svetim Arhangelima Mihailu i Gavrilu, da bi kasnije 1814. bio izgrađen zidani hram, koji postoji do danas. Ovaj hram je devastiran i oštećen u Drugom svetskom ratu, a nakon rata uređen je tek toliko da bi bilo moguće u njemu bogoslužiti. Detaljna obnova hrama otpočeta je 2010. sa novim krovom hrama i zvonika, a isto tako sa unutrašnjim uređenjem zidova i zidanjem i ikonostasa. Filijalni hram Svetog oca Nikolaja u Lovči, godina gradnje nije poznata, osim da je srušen u Drugom svetskom ratu 1941. godine.

Kukuruzari-Babina Rijeka sa hramom Uspenja Presvete Bogorodice, sagrađen 1838. godine. U Drugom svetskom ratu hram je delimično srušen, a obnovljen je 1988, kada je delimično osposobljen za bogoslužbenu upotrebu. Obnova unutrašnjosti hrama otpočeta je 2017, zidanjem novog ikonostasa, uređenjem zidova i poda hrama.

Meminska sa hramom Svetog oca Nikolaja, sagrađen pre 1688. godine, kada se zna da je selo već tada bilo naseljeno pravoslavnim Srbima. Hram je ucrtan i na vojnoj mapi Habzburške monarhije 1774. Današnji hram je podignut 1810. nije rušen za vreme Drugog svetskog rata, kao većina pravoslavnih hramavo u Hrvatskoj, devastiran je ali i obnavljan pose svakog uništavanja i pljačkanja. Filijalni hram Svetog velikomučenika Dimitrija u Timarcima, sagrađen 1742. godine, a porušen do temelja u Drugom svetskom ratu.

Mečenčani sa hramom Pokrova Presvete Bogorodice, sagrađen 1810. godine, delimično rušen u Drugom svetskom ratu, a obnovljen 1988. Današnji hram izmešten je iz mesta Knezovljani u Mečenčane.

Slabinja sa hramom Prepodobne mati Paraskeve, pretpostavlja se da je prvi hram izgrađen 1750. kada je osnovana parohija i ustanovljene matične knjige. Pouzdano se zna da je hram ucrtan na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. godine, srušen je u Drugom svetskom ratu 1944, a novi hram započet je 70-ih godina 20. veka ali nije dovršen.

Utolica sa hramom Svetog velikomučenika Georgija, godina gradnje nije poznata, osim da je ucrtan na vojnoj mapi Habzburške monarhije 1774. godine. Na jednom Jevanđelju koje je čuvano do Drugog svetskog rata, nalazio se natpis da je štampano u Moskvi 1750. obnovljeno i ukoričeno 1771. u Kostajnici, a pripadalo je hramu Svetog Đorđa u Utolici. Hram je u potpunosti srušen u Drugom svetskom ratu, temelji se ne poznaju, do danas nije obnovljen.

Crkveni Bok sa hramom Preobraženja Gospodnjeg, sagrađen 1810. godine. U početku Drugog svetskog rata bio je pretvoren u rimokatolički hram, a 1944. oštećen da bi 1945. bio potpuno porušen i uklonjen. Filijalni hram Svete Ane u Strmenu, sagrađen 1840. godine srušen u Drugom svetskom ratu 1944.

Šakanlije-Jovac sa hramom Rođenja Presvete Bogorodice, prvobitni hram sagrađen je 1605. godine, drugih pomena nema dok se u šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. pominje hram Svetih Arhistratiga u mestu Divuša. Današnji hram u Jovcu, čiji temelji su postavljeni 1960. kada je naglašeno da se hram podiže u čast Rođenja Presvete Bogorodice, građen je 90-ih godina, a verovatno tada je i došlo do promene posvete pa je hram posvećen Svetom proroku Iliji. Hram je danas potpuno obnovljen.

Šegestin-Jurakovac sa hramom Svetih Arnhangela Mihaila i Gavrila, sagrađen 1725. godine, isti se pominje i u šematimzmu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755, a ucrtan je i na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. O ovome hramu drugih podataka nema. Hram Pokrova Presvete Bogorodice u Šegestinu, sagrađen 1825. godine, a srušen u Drugom svetskom ratu 1942. Danas na mestu nekadašnjeg hrama postoji podignut krst.

Parohijski sveštenik: protoprezviter-stavrofor Slaviša Simaković, rukopoložen 2006. godine, a na parohiju kostajničku postavljen  2018.

 

Crkvena opština petrinja u Petrinji

Osnovana 1783. godine. Parohijski hram Svetog Spiridona sagrađen je 1785. Hram je srušen u Drugom svetskom ratu, a novi je podignut 1976. da bi ponovo bio srušen u ratu 1991. Temelji za novi hram osveštani su 2019. izgrađeni su zidovi hrama, zvonika i zakrovljeni, dalji radovi su u planu. Hram Svetog oca Nikolaja, izgrađen 1789. godine na pravoslavnom groblju u Petrinji. U Drugom svetskom ratu hram je bio oštećen, a godine obnove se navode 1947, 1985. i 1990.

Parohiju danas sačinjavaju mesta, koja su do 1941. godine bitisala kao samostalne parohije.

Blinja sa hramom Svetog proroka Ilije, sagrađen 1756. godine, kada se i pominje u jednom zapisu na služebniku iz istog hrama. U Drugom svetskom ratu nije rušen,  njegova obnova započeta je 1991. koju je prekinuo rat, a nastavljena je 2013.

Brđani sa hramom Svetog Velikomučenika Georgija, sagrađen 1730. godine. Srušen je u Drugom svetskom ratu 1941, a odmah nakon rata podignuta je drvena kapela u kojoj se danas bogosluži. Novi hram u Brđanima Svetog Velikomučenika Georgija izgrađen je 1972, ali nikada nije priveden u bogoslužbenu upotrebu. 

Velika Gradusa sa hramom Silaska Svetog Duha na Apostole, podignut pre 1755. godine, kada se i prvi put pominje, takođe je ucrtan na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774.

Veliki Šušnjar sa hramom Vaskrsenja Lazarevog, sagrađen na vrhu Lazarevog brda iznad sela 1746. godine, a pominje se  u šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. i na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. Srušen je u Drugom svetskom ratu, a nakon rata na temeljima starog hrama 70-ih godina izgrađena je drvena kapelica od koje su ostali temelji iz poslednjeg rata 1991. Filijalni hram Rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Bijelim Vodama, godina gradnje nije poznata, a hram je ucrtan na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774, srušen je u Drugom svetskom ratu, a pred rat 1991. osvećeni su temelji za novi hram.

Glinska Poljana-Žunci sa hramom Vaznesenja Gospodnjeg, sagrađen 1806. godine. U vreme Drugog svetskog rata ovah hram je pretvoren u katolički u kome su se vršila pokrštavanja pravoslavnih Srba. Nakon rata 1946. hram je vraćen pravoslavnoj Eparhiji gornjokarlovačkoj, kada je i pokrenuta njegova obnova. Početkom rata 1991. hram je miniran i porušen do temelja zajedno sa vrednim ikonostasom koji je preživio Drugi svetski rat, danas od hrama nije ostalo ništa.

Donja Bačuga sa hramom Svetog Arhiđakona Stefana. Hram je sagrađen pre 1774. godine kada je ucrtan na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz iste godine. Novi hram sagrađen je  1846, a zapaljen je u Drugom svetskom ratu i do danas nije stavljan pod krov. 70-ih godina urađen je betonski venac da se hram dalje ne urušava.

Drljače sa hramom Svetog Velikomučenika Kneza Lazara Srpskog, sagrađen 1895, srušen je u Drugom svetskom ratu, a danas se nalaze temelji u visini pola metra.

Joševica sa hramom Svetog velikomučenika Georgija, sagrađen pre 1755. godine, kada se prvi put pominje u šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iz iste godine. Pojedini šematizmi iz 19. veka za godinu gradnje ovoga hrama navode 17. vek. Hram je oštećen u Drugom svetskom ratu, a potpuno je obnovljen 1968. Nakon ratnih dešavanja 1991-1995. hram je prilično stradao i danas se nalazi u lošem stanju.

Svinica sa hramom Rođenja Svetog Jovana Krstitelja, sagrađen je pre 1755. godine kada se prvi put i pominje u šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iz iste godine. Hram je zapaljen u Drugom svetskom ratu, do danas su ostali zidovi i zvonik. Filijalni hram Prepodobne mati Paraskeve u Svinici sagrađen je pre 1755. od drveta. Novi hram sagrađen je 1846, zapaljen u Drugom svetskom ratu, a obnovljen je 1972. i 2016.

Staro Selo sa hramom Svetog oca Nikolaja. Hram se prvi put pominje 1755. godine po podacima šematizma Eparhije gornjokarlovčke iz iste godine, isti je ucrtan na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. Hram je miniran i do temelja uništen nakon Drugog svetskog rata 1947, nije obnavljan. Filijalni hram Rođenja Presvete Bogorodice u mestu Kinjačka, godina gradnje nije poznata,  spaljen je 1941. godine.

Tremušnjak sa hramom Svetih Apostola Petra i Pavla, sagrađen je pre 1774. godine kada je ucrtan na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz iste godine.Hram je spaljen 1941, obnova nije pokretana. Filijalni hram Svete Petke u Mačkovom Selu, sagrađen je pre 1774. kada se prvi put pominje na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz iste godine. Hram je zapaljen u Drugom svetskom ratu 1941. sa njegovom obnovom započelo se 1962, ali nikad nije u potpunosti dovršen.

Četvrtkovac sa hramom Pokorva Presvete Bogorodice. Prvi hram od drveta sagrađen je krajem 17. veka kada se u ta mesta doseljavaju pravoslavni Srbi. Hram se pominje u šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. Novi hram sagrađen je 1895. od čvrstog materijala, a potpuno je uništen 1941. Danas postoje samo delovi temelja. Filijalni hram Svetih Apostola Petra i Pavla u mestu Paukova Mala. Prvobitni hram sagrađen je 1686. godine od drveta, a ucrtan je i na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. Ovaj hram se urušio još pre Drugog svetskog rata, a današnji hram Svetih Apostola Petra i Pavla sagrađen je 1973.

Parohijski sveštenik: protoprezviter Saša Umićević, rukopoložen 2009. godine, a na petrinjskoj parohiji od 2013.

 

Crkvena opštinska topusko u Topuskom

Osnovana 1808. godine. Parohijski hram Rođenja Svetog Jovana Krstitelja sagrađen 1725. godine od drveta. Novi zidani hram sagrađen je 1826. Hram su u Drugom svetskom ratu srušili ustaški vojnici 1941, a novi je sagrađen na temeljima starog 1974. Stari parohijski dom u Drugom svetskom ratu služio je kao ustaški zatvor za srpske žene i decu, čija je obnova u toku. Filijalni hram Vaznesenja Gospodnjeg u Gređanima sagrađen 1725. od drveta. Harm je srušen u Drugom svetskom ratu, a danas su ostali samo temelji. Kapela Silaska Svetog Duha na Apostole sagrađena na pravoslavnom groblju u Topuskom. Srušena je u Drugom svetskom ratu, a od nje su ostali samo temelji.

Parohiju danas sačinjavaju mesta, koja su do 1941. godine bitisala kao samostalne parohije.

Blatuša sa hramom Svetog oca Nikolaja sagrađen pre 1774. godine kada je ucrtan na vojnoj mapi Habzburške monarhije. U vreme Drugog svetskog rata hram je zapaljen, a obnovljen je 1985. Hram je i danas u bogoslužbenoj upotrebi.

Bović sa hramom Vaskrsenja Gospodnjeg, sagrađen 1710. godine. Za vreme Drugog svetsko rata hram je devstiran, da bi sasvim bio srušen 1948, do danas su ostali samo oltarski zidovi. Temelji za novi hram postavljeni su 1990, a 2012. ozidani su zidovi u visini tri metra.

Vrginmost, ovo mesto nekda je pripadalo parohiji Pješčanica. Od 2005. godine dobijeno je zemljište za gradnju novog hrama čiji su temelji postavljeni 2019. Za godinu dana hram je u potpunosti izgrađen, a posvećen je Saboru Srba Svetitelja.

Gornja Čemernica sa hramom Prepodobne mati Paraskeve, sagrađen 1725. godine kako se navodi u šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755, a ucrtan je i na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. U Drugom svetskom ratu hram je srušen, a novi je igrađen 1971. koji je obnavljan 2016.

Kirin sa hramom Svetih Apostola Petra i Pavla. Po podacima šematizma Eparhije gornjokarlovačke iz 1755, prvi hram sagrađen je 1740. godine od drveta, a isti je ucrtan i na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. Novi zidani hram sagrađen je 1892, srušen je u Drugom svetskom ratu.

Perna sa hramom Uspenja Presvete Bogorodice, sagrađen 1715. godine kako se navodi u šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. i vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. U Drugom svetskom ratu 1941. hram je spaljen, a materijal raznesen. Na mestu nekadašnjeg hrama 2007. podignut je drveni krst.

Pješčanica sa hramom Svetog proroka Ilije. U šematizmu Eparhije gornjokarlovačke iz 1755. godine navodi se da je ovaj hram sagrađen od drveta 1715. u mestu Brnjavac. Hram je srušen u Drugom svetskom ratu, a novi je izgrađen početkom 90-ih godina i nije dovršen.

Stipan sa hramom Preobraženja Gospodnjeg sagrađen 1740. godine, isti se navodi i u šematizmu Eparhije gornjkarlovačke iz 1755, i na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz 1774. Hram je u Drugom svetskom ratu porušen, a novi je izgrađen početkom 90-ih godina i nije dovršen. Filijalni hram Svetih Arhangela u Trepči, izgrađen pre 1774. godine kada je ucrtan na vojnoj mapi Habzburške monarhije iz iste godine i sa istom posvetom. Zapaljen je u Drugom svetskom ratu, od njega nisu ostali ni temelji.

Parohijski sveštenik: protoprezviter Mile Ristić, rukopoložen 2001. godine, a pa parohiji topličkoj od 2007. godine

Scroll To Top
Descargar musica