Doseljavanje Srba na područje Plaškog

Plaški i predio oko Ogulina predstavlja jedno zatvoreno geografsko područje. To je plaščanska visoravn koja se proteže sve do Ogulina. Izdvajamo ovo područje, jer u strogom smislu riječi, nije Lika, ne spada ni u Kordun, kao ni u Gorski Kotar. Kada je krajem 15. vjeka nastrado od Turaka utvrđeni frankopanski grad Modruš, Frankopani osnivaju utvrđeni grad Ogulin. Tu u blizini nalazi se i stari frankopanski grad Vitunj. Godine 1632. pominje se prva srpska naseobina oko Vitunja. Gašpar Frankopan 7 godina kasnije naseljava oko Vitunja još 17 srpskih kuća. U Hreljinu i Otoku, mjestima u blizini Ogulina u suprotnom smjeru, bilo je, kako izgleda, nešto Srba u krajiškoj službi još godine 1540. Otok, kao i susjedno mu mjesto Munjava naseljeni su početkom 17. vijeka.

Od Munjave prema Plaškom početkom 17. vijeka bilo je još pusto. Godine 1609. tri srpska kneza obraćaju se Ratnom savjetu u Gracu s molbom da im se dozvoli naseljavanje u Plaškom, oko rijeka Dretulje i Jasenice. U molbi navode kako su prebijegli sa 532 duše, 190 vojnika. Mole još da im se u Plaškom sagradi kula, kako bi sa svojim vojnicima zatvorili Turcima prelaze između Karlovca i Senja, Slunja i Tounja. Nadvojvoda je zapovjedio ogulinskom kapetanu Ivanu Galu da ih primi. Knezovima su određene po dvije vojničke plate, a naređeno je da se narodu dodjeli 200 stara prosa.

Dosaljavanja u Plaški nastavljena su u godinama 1610, 11. i 12. Godine 1612. u Plaški dolaze 24 porodice iz Like. Godine 1655. prešlo je u Plaški 12 kuća iz Korenice koja je još bila pod Turcima. Oni su sobom doveli i mnogo stoke. Pominje se i jedna seoba u Plaški godine 1666.

 Godine 1705. vojne vlasti su dozvolile da se 30 kuća iz Plaškog preseli u Ličku Jesenicu, 15 kilometara od Plaškog na rijeci Jesenici.Tek godine 1663. Plaški je dobio vojničku kulu, koju su tražili knezovi još početkom 17. vjeka kada su molili dozvolu za naseljenje Plaškog.

 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio